Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG ĐÔNG

1. HIỆU TRƯỞNG

Họ và tên:  Trần Hiền
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  hientran.c1ald@gmail.com
Điện thoại:  0948 161 995
Địa chỉ:  Lộc An

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

 

2.  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:  ngocdiemsldong@gmail.com 
Điện thoại:  0355 682 380
Địa chỉ:  Lộc Sơn

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chuyên môn... 

Số lượt xem : 922