Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Đăng nhập
 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc